Het verschil dat GroenLinks Capelle maakt

Wat heeft GroenLinks concreet bereikt op groen, sociaal en open gedurende de afgelopen raadsperiode? In dit nieuwsbericht wordt aan de hand van een aantal vragen terug gekeken op de afgelopen 4 jaar.

GroenLinks Capelle heeft de afgelopen vier jaar één raadszetel gehad. Daarnaast hadden we een burgerraadslid, een deel van de periode zelfde twee. Het is verder goed om te weten dat de Capelse raad 33 zetels heeft, de coalitie van Leefbaar Capelle, VVD, CU/SGP, CDA heeft daarvan 22 zetels. De oppositie bestaat uit PvdA, D66, SP, Capelle.Nu en GroenLinks.

Hoewel we getalsmatig een marginale partij zijn, hebben we toch resultaten geboekt waar we trots op mogen zijn. Die resultaten zijn bijvoorbeeld aangenomen moties en amendementen. Maar soms ook discussies in de raad. We hebben dan een succesvolle luis-in-de-pels-functie.

 

Capelle is en blijft een groene woonstad

GroenLinks heeft zich ingezet voor de Capelse bevolking en ook voor plant en dier in Capelle. Via een amendement hebben we er voor gezorgd dat de nota Dierenwelzijn ook aandacht besteedt aan in het groen voorkomende dieren. Heel concreet: eindelijk is de gemeente knotwilgen gefaseerd gaan knotten zodat dieren die van de wilgen afhankelijk zijn ieder jaar een geschikte plek hebben. Ook hebben we aandacht gevraagd voor bijen. We plaatsten bijvoorbeeld een bijenhotel in het Schollebos en organiseerden een succesvol GroenCafé over bijen.

Over dierenwelzijn gesproken, het is ook gelukt om biologisch vlees te introduceren bij de jaarlijkse saté na de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Ook hebben we bereikt dat de wethouder voldoende geld reserveert voor de opvang van zwerfdieren.

Daarnaast heeft GroenLinks Capelle ieder jaar een groen lintje uitgereikt. De Stichting Natuurvrienden, de Heemtuin Capelle en Anneke Efting kregen een lintje voor hun inzet op Capelle groen te houden. Restaurant De Bank kreeg een groen lintje voor hun duurzame kaart en werkwijze.

Keer op keer hebben we benadrukt dat Capelle aandacht moet besteden aan het milieu. Dankzij een amendement van GroenLinks is in de Stadsvisie 2030 opgenomen dat Capelle er naar streeft in 2030 een CO2-neutrale en duurzame gemeente te zijn.

Op ons initiatief is de gemeente bezig met een openbaar watertappunt op het Stadsplein.

Vele malen hebben we ons sterk gemaakt voor het beperken van afval en hergebruiken van afval, of liever gezegd niet meer denken in afval maar in grondstoffen. Het meest concrete resultaat is dat de gemeente op ons voorstel het inzamelen van oud papier lucratiever heeft gemaakt.

De hele raadsperiode hebben we ons ook hard gemaakt voor de fiets. Het is leuk om na de geslaagde actie voor fietsnietjes in de vorige periode deze periode steeds meer fietsnietjes te zien in Capelle. Ook hebben we ons sterk gemaakt voor regionale fietsroutes. Niet in alle plannen waren de bestaande routes opgenomen, maar nu gelukkig wel. Aan het begin van de periode wisten we met succes adviesrecht voor Fietsersbond aan te kaarten. Dat zou eigenlijk overbodig moeten zijn, maar we zijn blij dat het is gelukt. Steeds hebben we er ook op gehamerd dat het stimuleren van het fietsen kan helpen bij het oplossen van verkeersproblemen. Dat werd steeds ontkend, maar nu voert het college zelf op dat meer fietsen de problemen op de Capelseweg kan helpen oplossen. De aanhouder wint!

Ook hebben we gepleit voor meer wandelmogelijkheden. De eerste resultaten zijn er: in de plannen voor het centrum van Capelle is heel nadrukkelijk aandacht besteed aan wandelroutes. Al in de vorige periode hebben we gepleit voor veilige routes voor kinderen en meer veiligheid bij scholen. Het eerste kindlint is inmiddels in uitvoering, dus ook wat dat betreft hebben we succes. Maar eerlijk is eerlijk, dat hebben we niet alleen gedaan. We hebben samengewerkt met D66 en voor dit specifieke kindlint ook met Leefbaar Capelle.

 

Iedereen kan meedoen en vooruitkomen

In een wat gewijzigde vorm heeft GroenLinks Capelle de motie over de positie van minderjarige asielkinderen ingediend. Na een flinke discussie is de motie aangenomen.

Het college heeft het plan opgevat vlak naast het Amnestybeeld in Capelle een pannenkoekenhuis te plannen. Dat hebben we niet tegen kunnen houden, maar wat we wel bereikt hebben is dat er contact is tussen Amnesty, de beeldhouwster en de gemeente.

Wat een rode draad is geweest in deze raadsperiode, is het percentage sociale woningen in Capelle. Het college wilde dat verlagen naar 25%. Samen met andere linkse partijen hebben we dat weten terug te draaien tot net iets meer dan 30%. Dat percentage hangt samen met Capelle in balans brengen of houden, in ieder geval is dat de mening van het college. Net als de andere oppositiepartijen hebben we het college het lastig gemaakt. We hebben het niet van tafel gekregen, maar ook daar is wel meer nuance gekomen.

Keer op keer hebben we gehamerd op creatieve oplossingen voor leegstaande kantoorpanden. Het college had vooral mitsen en maren. Ook hebben we steeds het standpunt ingenomen dat mensen kleine stapjes op de woonladder moeten kunnen maken. Het gaat vaak om mensen aan de onderkant van de woonladder meer mogelijkheden geven. Het college liep daar niet erg warm voor. Daarom zijn we blij dat het college niet lang geleden aankondigde dat een leegstaand kantoorpand omgebouwd gaat worden tot appartementen voor starters. We krijgen toch onze zin.

Vorig jaar hebben we met behulp van de resultaten van het vuurwerkmeldpunt van GroenLinks de vuurwerkoverlast op de agenda gezet.

Een andere discussie die we hebben aangezwengeld in de raad is hoe uitkeringsgerechtigden worden beoordeeld. Wij hebben de raad een motie daarover voorgelegd. Helaas is die niet aangenomen, maar de worsteling van met name de christelijke coalitiepartijen was zichtbaar. Voor ons is dit nog een lopende zaak, want we zijn vragen aan het voorbereiden.

Vrijwilligers hebben we, samen met D66, letterlijk een podium gegeven in de raad. We hebben een bijeenkomst georganiseerd waar hun ervaringen centraal stonden.

Met een Veiligheidsmanifest hebben we de discussie aangezwengeld over het veiligheidsbeleid van het college. Het manifest was eigenlijk ons protest tegen een dure tweedaagse veiligheidsconferentie die het college organiseerde in een hotel in Zeeland. Onze boodschap was: met een overheid die steeds meer doet aan veiligheid, bereik je niet een groter veiligheidsgevoel. Dat bereik je alleen maar wanneer burgers weer meer grip krijgen op hun situatie.

 

Capelle heeft een bestuur dat open staat voor burgers

GroenLinks heeft zich altijd ingezet voor meer participatie van burgers, vanaf het begin van allerlei plannen. Dat gaat nu vruchten afwerpen: het Handboek Inrichting Openbare Ruimte gaat uit van participatie in een vroeg stadium. We zijn er nog lang niet, maar het begin is er.

Bij een bestuur dat open staat voor burgers hoort ook een bestuur dat inzicht geeft in wat het doet. Het helpt als stukken goed te begrijpen zijn. We hebben het voor elkaar gekregen dat er in de begrotingen duidelijker staat wat wel en niet is gerealiseerd. Dat is ook heel handig voor de controlerende taak die de raad heeft.

Deze periode stonden bezuinigingen hoog op de agenda. Hier hadden we een luis-in-de-pels-functie. Keer op keer hebben we er op gehamerd dat het niet alleen om geld besparen op de korte termijn gaat, maar om welke doelen je wilt bereiken en wat de maatschappelijke effecten zijn, zeker voor de kwetsbare groepen.

Ook bij de vorming van de metropoolregio waren we een luis in de pels. Schoorvoetend is de Capelse raad met de metropoolregio akkoord gegaan. Wij hebben het geweten vertegenwoordigd door te wijzen op de gebrekkige legitimatie en het ontbreken van een wens om samen te werken van onderop. Het was zichtbaar dat dit iedere keer anderen weer tot denken aanzette.

 

Waar ben je met name trots op en waarom?
Vooral trots zijn we op iets dat we heel concreet voor fietsers hebben kunnen doen. Als het weer mee zit staan begin maart langs een route dwars door Capelle – van de dijk tot aan Zevenkamp – fietswegwijzers. Fietsers, zeker ook die van buiten Capelle, vinden het vaak vreselijk lastig om in Capelle de weg te vinden. We hebben dat in de raad aangekaart en vervolgens samen met de ChristenUnie een actie georganiseerd. Het resultaat: de route die als meest urgente naar voren kwam, krijgt wegwijzers. We zijn trots dat we de fietser letterlijk op weg kunnen helpen, zeker in een tijd van bezuinigingen.

Ook zijn we trots op het feit dat vanaf nu de gemeente geen Roundup meer gebruikt. Jarenlang hebben we vragen gesteld over Roundup en keer op keer op de gevaren gewezen. Steeds liet het college vooral de kosten meetellen. Vorig jaar hebben we een meldpunt opgericht. Mensen konden melden wanneer zij zagen dat Roundup werd gespoten. De meldingen waren triest en ook zorgwekkend: spetters op deuren, spetters in het drinken van een kind. De resultaten hebben we het college voorgehouden. Toen ging het overstag, Roundup wordt niet langer in Capelle gebruikt.

 

Welk verschil maakte GroenLinks in de raad en wat zou er zonder
GroenLinks zeker niet gerealiseerd zijn?

Zonder GroenLinks had de gemeente nu zeker nog Roundup gebruikt. We zijn de enige politieke partij die hier vragen over stelde en actie ondernam.

Ook stadslandbouw is er gekomen dankzij GroenLinks. Eerst via de pers en later in de raad heeft GroenLinks dit onderwerp ter sprake gebracht. We wijdden er ook ons eerste GroenCafé aan. Het was nog een onbekend begrip. Het hoofd van de afdeling die over stadslandbouw moet gaan vroeg zich zelfs aanvankelijk af wat dat voor een vorm van landbouw was. Nu heeft het college de stadslandbouw omarmt en een eerste zogenaamde proeftuin beschikbaar gesteld.

De Groene Cafés zijn ook iets dat echt bij GroenLinks hoort. We bieden daarmee een platform voor groene onderwerpen. Het is een activiteit die we als afdeling doen, dus samen met Krimpen en Zuidplas. Het eerste GroenCafé ging over stadslandbouw, de andere over afval en bijen. Uit de reacties die we krijgen merken we dat de Groene Cafés gewaardeerd worden.

Naast deze concrete punten is het verschil dat GroenLinks in de raad maakt dat we vaak een rol hebben als een soort geweten. We zijn een partij met principes, niet dogmatisch bedoeld, maar in de zin van dat er in onze bijdragen een duidelijke rode lijn zit. Of liever gezegd, een rode of een groene lijn. Zeker als het gaat om groen of fietsen zien veel raads- en collegeleden ons als deskundigen.

Het verschil dat GroenLinks maakt is misschien wel het beste verwoord door raadsleden van andere partijen toen zij hoorden dat GroenLinks niet meedoet aan de verkiezingen. Dat waren reacties in de trant van “jammer, want jullie hebben wel een eigen verhaal”.

 

Wat merken mensen in de gemeente daar concreet van?
Wat betreft Roundup is dat dat er met ingang van het spuitseizoen dit jaar niet meer wordt gespoten. De gemeente gaat nu een milieuvriendelijke methode gebruiken.

Stadslandbouw heeft ook een concreet resultaat opgeleverd: vorig jaar is de eerste “proeftuin” in gebruik genomen. Wegens groot succes kijkt de gemeente nu of ook andere locaties mogelijk zijn.

 

Wat zijn je speerpunten met GroenLinks in 2014 en daarna?

GroenLinks doet niet mee aan de verkiezingen, maar dat wil niet zeggen dat we geen plannen hebben. We willen jaarlijks het groene lintje blijven uitreiken. En ook willen we Groene Cafés blijven organiseren.